Tjänster som företaget utför:

Avverkningsplanering

Naturvärdesbedömning

Återväxt- & föryngringsinventering

Röjningsinventering

Rotpoststämpling

Intrångsvärdering

Noggrann höjdmätning av gårdsträd

Kvalitetssäkra volymsuppgifter i skogsbruksplan vid t.ex. fastighetsförsäljning/ -köp